Nobody

Nobody - Jennifer Lynn Barnes I remember this Buffy episode.